Φωτοβολταϊκό Σύστημα Αυτοπαραγωγού

Οι Μηχανικοί της "Energy and Technology" με μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό και την εγκατάσταση μικρού και μεγάλου μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων, διαστασιολόγησαν και έθεσαν σε λειτουργία ένα διασυνδεδεμένο σύστημα ονομαστικής ισχύος 15,3KWp.
Το φωτοβολταϊκό σύστημα εγκαταστάθηκε με τους όρους περί Αυτοπαραγωγών (Net Metering) και θα καλύπτει μέρος των ενεργειακών αναγκών μιας παραγωγικής επιχείρησης.
Η απόδοση του συστήματος ελέγχεται απομακρυσμένα και υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου παραγωγής και σφαλμάτων ανά φωτοβολταϊκό πλαίσιο.
Το μεγάλο πλεονέκτημα της εφαρμογής αυτής είναι η μεγιστοποίηση της παραγωγής και ο άμεσος εντοπισμός δυσλειτουργιών.